A

 • ADSL - (Asymmetric Digital Subscriber Line) asimetrična digitalna pretplatnička linija. Ova usluga bazirana je na stalnom i brzom pristupu Internetu po već postojećoj telefonskoj liniji (parici), a bez njenog zauzeća ili promene telefonskog broja.

B

 • bankomat (cash mashine, ATM (automated teller machine)) - uređaj ("mini bankarski šalter") koji korisnicima omogućava da u svako doba dođu do svog novca, svakog dana u godini, 24 časa dnevno. Putem bankomata korisnik može podići gotovinu, proveriti stanje računa, izdati određenu vrstu elektronskog platnog naloga ...
 • berza - mesto sastajanja radi zaključivanja poslova, naročito sa menicama i hartijama od vrednosti (efektna berza); sa robom (žito, ugalj, metal i sl. (produktnaberza); novčana pijaca, novčanik; berza rada ima za zadatak da utiče na tržište radne snage time što usklađuje ponudu i tražnju

C

 • Corporate E-Bank - korporativno (za preduzeća, kompanije, ustanove ...) elektronsko bankarstvo (u konkretnom slučaju više(multi)korisničko programsko rešenje za podršku elektronskom bankarstvu (Halcom d.o.o Ljubljana)
 • CR HoV - Centralni Registar (depo i kliring) Hartija od Vrednosti) predstavlja instituciju koja vodi jedinstvenu evidenciju o vlasnicima svih hartija od vrednosti koje su emitovane na području Republike Srbije
 • CV - Curriculum Vitae (CV ili rezime) predstavlja Vašu radnu biografiju. Osnovna namena CV-a je upoznavanje poslodavca sa Vama, Vašim radnim iskustom, veštinama i obrazovanjem. Upravo je zato CV jedna od najbitinjijh stvari kod konkurisanja na bilo koje radno mesto. CV mora biti pravilno napisan i mora zadovoljiti odredjenu standardnu formu. detaljnije >>

Č

 • čip na smart kartici - PC u malom, uključuje: procesor (CPU), Read-Only Memory (ROM), memorija na kojoj se nalazi operativni sitem, Random Access Memory (RAM), memorija koja se koristi za privremeno skladištenje prilikom rada procesora i Electronically Erasable and Programmable Read-Only Memory (EEPROM), memorija u kojoj su smešteni podaci od interesa (broj tekućeg računa, sertifikati, ključevi i sl.). Zatim tu je Clock i ulazno izlazni sklop preko koga se komunicira ca okolinom (čitačem).
 • čitač smart kartica - uređaj za čitanje i upis podataka na čip smart kartica

Ć

D

 • definicija - logičko određenje (ili odredba) pojma, objašnjenje jednog pojma drugim pojmovima, svođenje jednog pojma na druge pojmove
 • DINA - platna kartica za elektronsko plaćanje u Srbiji

Đ

E

 • eBanking - elektronsko bankarstvo, oblik (ili oblast primene) elektronskog poslovanja koji organizuju i primenjuju banke
 • EBB - Electronic Banking Bureau, Beograd A.D.
 • e-berza - elektronska berza
 • eBusiness - elektronski biznis(poslovanje), najčešće korišćeni izraz za elektronsko poslovanje. U najvećem procentu jeste vođenje poslova na Internetu ali ne podrazumeva samo kupovinu i prodaju, nego i brigu o klijentima i poslovnim partnerima, organizaciju poslovanja online u sopstvenoj firmi i organizaciju prema klijentima.
 • e-billing - elektronsko plaćanje
 • e-cach - elektronska gotovina
 • e-cheques - elektronski čekovi
 • EDI - (Electronic Data Interchange) razmena struktuiranih poslovnih podataka između računara zasebnih firmi, izvršena bez manuelne intervencije, elektronskim putem, posredstvom standardizovanih poruka koje zamenjuju tradicionalne papirne dokumente.
 • eEuropa - program koji je usvojila Evropska unija, u kome su planirane aktivnosti koje treba da omoguće da Evropa 2010. godine postane ekonomski konkurentno i na znanju zasnovano društvo
 • elektronski potpis (digitalni potpis) - potvrdi autentičnosti sadržaja poruke koja se šalje. Čini je sadržaj same poruke. Pošiljalac primenom odredjenih kriptografskih algoritama prvo od svoje poruke koja je proizvoljne dužine stvara zapis fiksne dužine (pr. 512 ili 1024 bita) koji u potpunosti oslikava sadržaj poruke. Znači da svaka promena u sadržaju poruke dovodi do promene potpisa. Ovako dobijen zapis on dalje šifruje svojim tajnim ključem i tako formira digitalni potpis koji se šalje zajedno sa porukom.
 • eCommerce - elektronska trgovina, predstavlja poslovnu komunikaciju i prenos dobara i usluga (kupovina i prodaja).
 • event management - Oblast koja opisuje preduslove automatizacije i unapređenja (optimizacije) poslovnih procesa
 • e-uprava - elektronsko poslovanje u upravi ili administraciji (države, preduzeća, kompanije ...)

F

 • fizičko lice - osoba (građanin, pojedinac)
 • Frame Relay - jedan od najpopularnijih protokola za prenos podataka. Odlikuje ga veliki nivo fleksibilnosti a predstavlja jeftin način povezivanja udaljenih lokacija brzim digitalnim linkovima. Bez obzira na broj logičkih veza jedna lokacija korisnika se na Frame Relay mrežu veže samo jednom iznajmljenom linijom.
 • finansije - pl. 1. državni prihodi, državno gazdinstvo, državna imovina; 2. imovno stanje pojedinca, novčane prilike, gotovina, gotov novac; 3. nauka o državnim prihodima i državnom gazdinstvu.

G

 • G2C - elektronsko poslovanje na relaciji uprava-korisnik
 • G2B - elektronsko poslovanje na relaciji uprava-preduzeće
 • G2G - elektronsko poslovanje na relaciji uprava-uprava
 • G2E - elektronsko poslovanje na relaciji uprava-zaposleni
 • GSM - Globalni sistem za mobilnu komunikaciju (Global System for Mobile Telecomunications) predstavlja trenutno važeći međunarodni standard za mreže mobilne telefonije.
 • GSM stanica - bazna stanica GSM mreže mobilne telefonije

H

 • Halcom E-Bank - računarski programski proizvod za podršku elektronskom bankarstvu (autor Halcom informatika d.o.o Ljubljana, Slovenija)
 • HYPERCOM 5500 - vrsta POS terminala (vidi POS terminal)
 • HTTP - eng. Hyper-Text Transfer Protocol za Worl Wide Web

I

 • IBM - jedan od vodećih svetskih proizvođača računara i računarske opreme i softwera
 • ICT - information and communications technology
 • Internet - "mreža svih mreža", globalna mreža računara u svetu. Internet je postao najveća svetska kompjuterska mreža sa velikim brojem korisnika, a svakim danom se taj broj uvećava, tako da je evolucija Interneta već zapisana u istoriji civilizacije kao jedno od najvećih dostignuća ljudkog roda. Pomoću Interneta informacije iz najrazličitijih oblasti: politike, kulture, nauke, ekonomije, mode... postaju dostupne svima koji su priključeni na ovu mrežu. Zbog toga ga često i nazivaju "morem informacija".
 • Intranet - "Internet u malom" ili računarska mreža na nivou kompanije, korporacije ili bankarske grupe na primer.
 • ISDN - Integrated Services Digital Network je vrsta telefonskog mrežnog sistema za digitalni prenos glasa i podataka preko standardnih bakarnih parica koji omogućava bolji kvalitet i veće brzine od analognih sistema. Sam pojam ISDN se koristi kako za samu telefonsku mrežu tako i za skup komunikacionih protokola, a u svakodnevnom govoru i za korisničku opremu.
 • ISP - Internet Servis Provajder (posrednik). Sistem računara koji je spojen na Internet putem stalne internet veze, velikog gabarita, sposobnog da opsluži veliki broj korisnika. Funkcija internet posrednika je da opsluži klijente svim dostupnim internet servisima kao što su WWW, E-Mail, FTP ... Za svaku od ovih usluga internet posrednik ima posebne servere koji opslužuju klijente (korisnike).

J

K

 • kablovski Internet - organizovanje pristupa Internet-u korišćenjem mrežne infrastrukture kablovske televizije
 • konvergencija - 1) uzajamno približavanje, 2) stremljenje istom cilju
 • kreditna kartica - platna kartica čijim se korišćenjem plaćanje iznosa zaduženja računa vrši u više rata (na kredit)
 • Kreditni Biro - institucija koja vodi evidenciju o nenaplaćenim obavezama građana kod banaka u proteklih 60 i više dana. Njegovim pravilnikom je predviđeno da se podaci čuvaju 3 godine od dana izmirenja obaveze prema banci
 • kriptografija - nauka koja se bavi metodama očuvanja tajnosti informacija

L

 • link - veza

M

 • maloprodaja - skup aktivnosti koje se uključuju u proces prodaje robe i usluga finalnim potrošačima za neposrednu potrošnju
 • "magnetna pista" - magnetna traka na kojoj se čuvaju podaci na platnoj kartici. Sadrži tri staze. Ne poseduje veliki kapacitet za čuvanje podataka.
 • mobile business - "mobilno poslovanje", elektronsko poslovanje korišćenjem mogućnosti koje pruža mobilna telefonija i ostali bežični mrežni sistemi
 • mobile banking - "mobilno bankarstvo", prethodno rečeno za mobilno poslovanje, ovog puta u okviru bankarske delatnosti
 • marketing - proces planiranja i izvršavanja ideja, određivanja cena, promocija i distribucija ideja, dobara i usluga da bi se kreirala razmjena koja ispunjava individualne i organizacione ciljeve. Ima četiri osnovna elementa (poznata kao 4P): proizvod (product), cena (price), distribucija (placement) i promocija ili reklama (promotion).

N

O

 • operativno - tiče se rada, radno (operativno lekarstvo = hirurgija)

P

 • Portal - glavna vrata, glavni ulaz, svečana vrata
 • POS terminal (Point Of Sale terminal) - uredjaj koji se koristi za plaćanja roba i usluga elektronskim putem korišćenjem platnih kartica, na svim prodajnim mestima (trgovine, hoteli, restorani ...) u zemlji i inostranstvu
 • procesor - Central Processing Unit , elektronička komponenta napravljena od minijaturnih tranzistora na jednom čipu (poluprovodničkom integralnom sklopu)
 • Personal E-Bank - mono(jedno)korisničko programsko rešenje za podršku elektronskom bankarstvu (Halcom d.o.o Ljubljana)
 • platni promet sa inostranstvom - promet dokumenata (naloga) kojim se vrše finansijske transakcije sa klijentima iz drugih država (ili sa drugim državama)
 • pravno lice - preduzeće, kompanija, ustanova
 • proces - tok, put i način kojim nešto postaje ili biva, razvitak, postupak; prav. sudski spor, parnica; med. nastavak, tok npr. bolesti, lečenja
 • platna kartica - kartica (najčešće plastična) koja na sebi nosi zapisane podatke o vlasniku određene vrste računa (u banci ili drugoj finansijskoj instituciji) i načinu raspolaganja finansijskim sredstvima sa tog računa

Q

R

S

 • smart kartica (engl. smart card) - (najčešće) plastična kartica sa ugrađenim čipom. Može biti platna, identifikaciona, kartica sa značajnim podacima i sl.

Š

T

 • TCP/IP - protokol koji omogućava komunikaciju između dva ili više računara. (eng. Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Jedan je od najkorišćenijih protokola koje koriste skoro sve računarske mreže koje su na Internetu. Koristi se i u lokalnim mrežama za prenos podataka između računara ili servera. Takođe ovaj protokol omogućava konekciju različitih operativnih sistema ili različitih vrsta računara, servera ili ostalih perifernih uređaja kao što su štampači. Ovo je protokol na kojem se zasniva Internet.
 • trend - tekuća tendencija (težnja, teženje (u određenom pravcu, za izvesnim ciljem); sklonost; smer; stremljenje; namera)

U

 • URL - Uniform Resource Locators (sinonim za Uniform Resource Identifier (URI) ), određuje bližu poziciju dokumenta na Intrnet adresi, sastoji se od adrese računara, porta, imena direktorijuma i imena same datoteke koju tražimo. npr. adresa: http://www.voban.co.yu/sr/home/stanovnistvo/vobhomebanka.htm

V

 • VISA - asocijacija preko 20.000 finansijskih organizacija u svetu koja servisira finansijske transakcije svojih članova odnosno sistema plaćanja vlasnika platnih kartica svojih članova kao i trgovačkih klijenata koji su sa njima povezani, svuda u svetu i u svako vreme
 • veleprodaja - trgovina proizvodima za daljnju prodaju s cenama bez trgovačke marže, jasno određena Zakonom o trgovini
 • VobHome - web stranica sajta Vojvođanske banke namenjena korisnicima usluga "kućnog" (home) bankarstva
 • VobEBanka - elektronsko bankarstvo Vojvođanske banke namenjeno pravnim licima
 • VobSMS - mobile banking (mobilno bankarstvo) Vojvođanske banke putem SMS poruka

W

 • wireless - sistem bežične računarske mreže koja za prenos informacija i podataka koristi radio talase.
 • WEB Portal - web stranica koja predstavlja polaznu tačku prema drugim odredištima (web stranicama) i aktivnostima na Internetu ( e-mail, chat, forumi i sl.) (jedna od definicija)

X

Y

Z

Ž

 

 
  © Lugram 2008.